Ledarskap i det nya förbundet

3 Israels Gud har talat, Israels klippa har sagt till mig: ”Den som regerar över människor i rättfärdighet, den som regerar i vördnad för Gud, 4 han är som morgonens ljus när solen går upp, en morgon utan moln då jorden grönskar av solsken efter regn.” (2 Sam 23:3-4)

Ledarskap fungerar annorlunda i det nya förbundet gentemot hur det var i det gamla. Men därmed inte sagt att ledarskap är oviktigt i det nya förbundet – tvärtom! En ledare med kunskap och integritet, passion för Gud och kärlek till människor, kan vara lik ”morgonens ljus vid en soluppgång” genom att bidra till att berika andra människors liv och gudsrelation. 

I det gamla förbundet handlade ledarskap först och främst om att ledaren skulle höra från Gud, varpå folket skulle lyda ledaren, såvida denne inte gjorde något som var uppenbart fel eller stred mot Guds bud. Prästen, profeten, och kungen agerade i praktiken som medlare mellan Gud och gemene man.

Typexemplet ser vi i Mose ledarskap. Mose gick upp på berget, eller trädde in i tabernaklet, och hörde från Gud, och folket förväntades därefter lyda Moses befallningar utan något ifrågasättande. De som utmanade Guds utvalda ledare, drabbades av Guds dom. Vid ett tillfälle när Kora, Datan och Abiram gjorde uppror mot Mose, slutade det med att marken öppnade sig och slukade upp dem så att de begravdes levande tillsammans med sina familjer.

I det nya förbundet fungerar ledarskap helt annorlunda. Det finns bara en medlare mellan Gud och människor; inte pastorn, aposteln, profeten, påven, eller Maria, utan Jesus Kristus själv (1 Tim. 2:5)! Alla pånyttfödda troende har direktkontakt med Gud genom den Helige Ande, som utgjutits över allt kött. Alla troende står på en jämnad spelplan inför Gud. Vi är alla Guds barn med direktkontakt med vår himmelska ”Pappa”.

Vi må ha olika funktioner och uppdrag inom Kristi kropp, men varje individ har rätt att gå fram till nådens tron och ha gemenskap med Gud och höra ifrån honom. I stort sett alla, bortsett ifrån i vissa diktaturer, kan idag läsa bibeln på egen hand, vilket inte var fallet förrän Gutenbergs tryckpress och Reformationen bidrog till att den katolska kyrkans präster förlorade ensamrätten att uttolka och förklara bibelns heliga skrifter.

Det faktum att alla har samma tillgång till Gud – av nåd genom tro – innebär inte att det nu är djungelns lag som råder. Nej, troende uppmanas i det nya testamentet att respektera och följa sina ledare, särskilt de som sysslar med förkunnelse av Ordet (Hebr. 13:7). Paulus sa: ”Följ mig så som jag följer Kristus” (1 Kor. 11:1). Notera att Paulus inte sa ”följ mig vadhelst jag gör”, utan ”följ mig så som jag följer Kristus”. Vi ska alltså inte följa en ledare som inte följer Kristus, och för att kunna avgöra om en ledare följer Kristus eller ej behöver vi kunna tänka och höra ifrån Gud själva!

Eftersom alla troende idag är den Helige Andes tempel handlar ledarskap i det nya förbundet först och främst om att hjälpa människor att lära sig att koppla direkt med Gud, istället för att gå via ombud i form av andra människor. Detta innebär inte att vi är oberoende av andra troende; nej, vi är lemmar i Kristi kropp och behöver alla varandra, men varje individ kan höra från Gud och känna Honom på ett personligt sätt.

Mina får lyssnar till min röst, och jag känner dem, och de följer mig. (Joh. 10:27)

Då ska ingen mer behöva undervisa sin landsman, ingen sin broder och säga: ”Lär känna Herren!” Alla kommer att känna mig, från den minste av dem till den störste. (Heb. 8:11)

En ledare som starkt betonar att folk ska följa honom/henne, istället för att uppmuntra människor att höra från Gud för sig själva, utövar en ledarskapsmodell som är utdaterad och inte hör hemma i det nya förbundet!

I vissa kretsar har det betonats att om aposteln med stort A, eller pastorn med stort P sagt att det är något som gäller, så behöver medlemmarna inte ens fråga Gud om saken, utan bara blint lyda. Detta är nonsens. Acceptera aldrig vad någon så kallad andlig ledare säger utan att tänka själv. Paulus sa i samband med att vi inte ska förakta profetior att vi ska ”pröva allt och behålla det som är gott” (1 Thess. 5:21). Om vad Paulus sa behövde prövas på den tiden, behöver också utsagor från dagens ledare prövas av vanliga troende idag!

Guds modell i det nya förbundet är inte blind lydnad i bemärkelsen att vi ska lyda utan att själva reflektera över vad vi uppmanas följa. Om ledaren har hört från Gud, så är Guds modell i det nya förbundet att Han också talar till sina barn och bekräftar sina planer i deras hjärtan. Om både ledaren och församlingsmedlemmarna är mogna nog att höra från Gud, så kommer det ledaren säger skapa en inre resonans hos medlemmarna (eller åtminstone hos en del av dem). Detta i sin tur leder till sann enhet så att man med gemensam kraft kan skrida till verket, likt i Apostlagärningarna när apostlarna och de äldste sa: ”Den Helige Ande och vi har beslutat…” (Apg. 15:28).

Detta innebär inte att ledare idag ska vara försiktiga, blyga eller rädda att ta nya initiativ. Har man som ledare en stark gudsrelation kommer detta också att leda till stor frimodighet. Det är fullt möjligt att stå för ett starkt, tydligt och klart ledarskap, utan att göra avkall på att sant ledarskap ytterst handlar om att uppmuntra och instruera andra till att själva koppla med Gud.

Facebooktwittermail

Spread the word. Share this post!