Att rätt dela sanningens ord

”Gör allt du kan för att bestå provet inför Gud, som en arbetare som inte behöver skämmas utan rätt delar sanningens ord.” (2 Tim. 2:15)

Paulus uppmanar sin lärjunge Timoteus att göra allt för att ”bestå provet”. Andra översättningar säger ”studera så att du består provet”. Vari bestod provet? Att rätt dela sanningens ord (eng. ”rightly dividing the word of truth”, NKJ övers.), så att Timoteus den dag han skulle stå inför Gud för att göra räkenskap för sitt liv inte skulle behöva skämmas.

Uppmaningen till Timoteus att ”studera” och ”göra allt” för att lära sig mer om sanningens ord, är minst lika aktuell och nödvändig idag – för alla troende i allmänhet och för alla predikanter i synnerhet.

Ordet för att ”rätt dela” i den grekiska grundtexten, orthotomeo, betyder ordagrant att ”skära rakt”. Bibelforskare tror att detta uttryck, som inte används på något annat ställe i det nya testamentet, kan vara en metafor för hur prästerna i det gamla testamentet skar upp, eller separerade, offret, så att alla kunde få sin del beskärda del.

Innan jag går vidare vill jag förtydliga något viktigt. Paulus gör klart det följande:

16 Hela Skriften är utandad av Gud och nyttig till undervisning, tillrättavisning, upprättelse och till fostran i rättfärdighet, 17 så att gudsmänniskan blir fullt färdig, väl rustad för varje god gärning. (2 Tim. 3:16-17)

Med ”hela skriften” torde Paulus ha åsyftat det gamla testamentet, i och med att det nya testamentet ännu inte var skrivet och sammansatt. Bara så att det inte finns något som helst rum för missförstånd: Jag tror att hela bibeln – både gamla och nya testamentet – är inspirerad av Gud.

Men det är möjligt att vara en expert på bibeln utan att känna den person bibeln handlar om och som är Ordet personifierad, Jesus Kristus. Jesus sade till fariséerna och de skriftlärda – dåtidens experter på det gamla testamentet, som ofta kunde recitera det utantill:

39 Ni forskar i Skrifterna, för ni tror att ni har evigt liv i dem. Det är just de som vittnar om mig, 40 men ni vill inte komma till mig för att få liv. (Joh. 5:39-40)

Det är alltså möjligt att veta allt om de heliga skrifterna (bibeln) utan att känna Ordet – Jesus Kristus. Just av denna anledning är det otroligt viktigt att vi lär oss, och alltid fortsätter att lära oss mer, om hur vi rätt ska indela sanningens ord.

14 Men deras sinnen blev förhärdade. Än i dag är samma slöja kvar när de läser det gamla förbundets skrifter, och den lyfts inte bort, först i Kristus försvinner den. 15 Ja, än i dag ligger en slöja över deras hjärtan när de läser Mose. (2 Kor. 3:14-15)

Än idag är det fullt möjligt att läsa bibeln med en slöja för hjärtat, utan att förstå. Slöjan tas bort i Kristus. Detta betyder att när vi förstår ”i Kristus-verkligheten”, så kan vi börja förstå bibeln rätt, med ett obeslöjat hjärta.

Jesus sade att Han är vägen, sanningen och livet (Joh. 14:6). Att indela sanningens ord handlar således om att avskilja och uppdela ordet om Jesus och hans fullbordade verk samt det nya förbundet, gentemot vad som gällde under det gamla förbundet. För att kunna göra detta, måste vi när vi läser bibeln – vare sig det är det nya eller gamla testamentet – svara på följande tre frågor.

  1. Vem talar?

Ibland citeras faktiskt djävulen själv i bibeln, men detta innebär inte att vi ska ta djävulens ord, som finns nedtecknade i bibeln, som Guds ord tilltal till oss idag. Detsamma gäller Jobs vänner, som får komma till tals i många kapitel i bibeln. Sammanhanget visar oss att de hade fel när de försökte gå tillrätta med Job och på grund av detta måste vi läsa deras ord med stor försiktighet.

  1. Till vem talas det? 

Vissa ord i bibeln utgör tilltal för specifika folkslag och personer, under specifika omständigheter. Visserligen kan Gud använda dessa specifika tilltal och tala till oss genom dem idag, men de måste ändå uttolkas och tillämpas utifrån förståelsen av vem som adresseras och i vilket sammanhang det sades. Jesus sade vid ett tillfälle till Petrus: ”Gå bort ifrån mig, Satan”, men detta är inte nödvändigtvis Guds direkta tilltal till oss idag!

  1. När sades det – före eller efter korset? Vilken tid åsyftas?

En viktig pusselbit faller på plats när vi förstår att Jesu jordiska tjänst, innan korset, utspelade sig under lagen, i det gamla förbundet (se Gal. 4:4). Många saker som Jesus sade i evangelierna gällde bara där och då. Till exempel kallade han en icke-judisk kvinna för ”hund” (Matt. 15:26) och uppmanade lärjungarna att bara predika för judarna (Matt. 10:6). Men efter korset ändrades allt. Skiljemuren mellan judar och hedningar är nu nedbruten (Ef. 2:13-14) och evangeliet ska predikas till ett vittnesbörd för alla folk (Matt. 28:19).

Närhelst vi läser något i bibeln behöver vi fråga oss: När sades detta – före eller efter korset? Eftersom det gamla testamentet innehåller många profetior om det nya förbundet, behöver man också ställa frågan: Vilken tid åsyftas – tiden före eller efter korset?

Tänk på korsets form. Det är format som ett svärd. När Gud hade sänt bort människan från Edens lustgård, vaktades vägen till livets träd av ett flammande svärd (format som ett kors). Vägen till Gud är nu öppen igen för var och en som tror på Jesus, på grund av vad som skedde på korset. För att rätt dela sanningens ord, måste vi använda oss av ”korsets svärd” för att avgöra vad som är tillämpligt för oss idag och vad som bara gällde judarna i det gamla förbundet.

Bibeln – en bok om Jesus

Har du någonsin läst en bok, eller tittat på en film, som slutade på ett helt oväntat och överraskande sätt som gjorde att du tvingades omvärdera och omtolka allt i ett nytt ljus? På samma sätt är det med bibeln. Det nya förbundet innebar ett totalt överraskande slut. Plötsligt blev dörren öppen för alla folk att tjäna och ha en relation med Gud. Detta är inte längre en exklusiv rätt för det judiska folket. Likaså är det inte möjligt att bli frälst genom lagens rättfärdighet. Istället är frälsningen en fri gåva av nåd till alla som tror.

När vi läser bibeln utifrån det ”facit” som getts oss till, följd av Jesus fullbordade verk, upptäcker vi skatter och dolda budskap i det gamla testamentet som pekar mot den verklighet som gäller i det nya förbundet. Vi börjar då läsa bibeln på det sätt som Gud alltid haft i åtanke. Vi inser att bibeln är en bok om Jesus. Plötsligt upptäcker vi Jesus och Hans fullbordade verk överallt i bibeln (se Luk. 24:27).

Är du en av tio tusen?

En känd predikant, som har en djup uppenbarelse av det nya förbundet, har sagt: ”Jag ser hellre en enda person som predikar Jesu fullbordade verk, än tio tusen andra predikanter som predikar kristen blandreligion” [genom att blanda det gamla med det nya förbundet].

Låt oss bygga Guds rike med guld, silver och ädla stenar – byggmaterial som består provet. För att kunna göra detta, måste vi rätt indela sanningens ord. För att rätt kunna indela sanningens ord, behöver vi läsa bibeln med det nya förbundets glasögon och filtrera allt genom Jesu fullbordade verk.

Facebooktwittermail

Spread the word. Share this post!