Helande är en del av försoningen

Tyvärr hör man ofta kristna – inte sällan predikanter – påstå att Gud inte vill hela alla. Resonemanget är: ”Gud är allsmäktig och hade Han velat hela alla så hade också gjort det”. Men detta är en felaktig teologi, byggd på felaktiga antaganden. Använder man samma felaktiga logik, måste man också komma till slutsatsen att hungersnöd, folkmord, våldtäkter och krig mm. också är Guds vilja. Om Gud verkligen är allsmäktig (vilket Han är), så hade Han ju kunnat hindra allt elände på jorden (vilket Han uppenbarligen inte gör).

Det nya testamentets skrifter visar oss att Gud är en god Gud, som bara gör goda saker, och bara sänder goda gåvor till människor. 

”Allt det goda vi får och varje fullkomlig gåva är från ovan. Det kommer ner från ljusens Far, som inte förändras eller växlar mellan ljus och mörker (Jak. 1:17)

Gud är inte ljus en dag och mörk en annan. Han är bara god. Han är precis som Jesus!

Det är inte Gud som ligger bakom elände som hungersnöd, folkmord, våldtäkter och krig.  Allt som sker på jorden är inte Guds vilja. Han har gett människorna auktoritet att styra och råda över jorden, och även om Gud har den yttersta kontrollen, detaljstyr han inte varje händelse, eller varje handling som vi människor står bakom. Vi har en fri vilja!

Predikanter som predikar att Gud inte vill hela alla, lägger en slöja av otro på människor. Om vi inte vet att Gud verkligen vill hela alla, så kan vi ju aldrig vara riktigt säkra på om Gud vill hela någon alls (inklusive oss själva), och vet vi inte detta så kan vi heller aldrig riktigt tro Gud om helande.

Huruvida en sjuk person kan ta emot helande från Jesus, eller inte, har mycket att göra med vår attityd; om vad vi tror. När Jesus besökte sin hemstad Nasaret, var människorna där så familjära med Honom och Hans familj att de helt enkelt inte ville tro på Jesus som Messias. På grund av deras attityd av otro, kunde Jesus bara bota några få människor i Nasaret, trots att Han egentligen hade velat bota många fler. Problemet var inte att Han var ovillig, utan otron bland lokalbefolkningen!

För att kunna förstå Guds syn på helande, måste vi fråga oss själva: Vad är ursprunget till alla världens sjukdomar? De flesta teologer skulle hålla med om att sjukdom är en följd av syndafallet. Adams synd ledde till att döden kom in i världen, och därmed också sjukdom. Sjukdom är alltså ett resultat av syndafallet.

Men vad blev då följden av att Jesus dog för världens synder, utplånade världens synder, och försonade världen med sig själv? Svaret hittar vi i 1 Pet. 2:24: 

”Han bar våra synder i sin kropp upp på korsets trä, för att vi skulle dö bort från synderna och leva för rättfärdigheten. Genom hans sår är ni helade

Engelska New International Version (NIV) säger att vi genom Jesu sår nu ”har blivit helade”, medan King James Version (KJV) säger att vi ”blev helade”. Vi ser alltså tydligt att vi redan är/har blivit helade genom Jesu sår och att helande är kopplat till att Jesus bar världens synder i sin kropp upp på korsets trä!

Att helande är kopplat till syndernas förlåtelse, ser vi också i Psalm 103:

2 Lova Herren, min själ, och glöm inte allt gott han gör – 3han förlåter dig alla dina synder och botar alla dina sjukdomar…” (Ps. 103:2-3)

Helande går alltså hand i hand med syndernas förlåtelse. Notera att det står att Gud förlåter ALLA SYNDER och botar ALLA SJUKDOMAR.

Vi läser i evangelierna att Jesus helade alla som kom till Honom. Vid ett tillfälle tvivlade en man med spetälska på om Jesus verkligen ville hela honom. Han sa: ”Herre, om du vill, så kan du göra mig ren”, varpå Jesus svarade: ”Jag vill”, och botade honom (Matt. 8:2-3, Luk. 5:12-13). Om Jesus ville bota alla under sitt jordeliv, vill Han också bota alla idag, eftersom Han är ”densamme igår, idag och till evig tid” (Hebr. 13:8).

Faktum är att Gud, genom Jesu fullbordade verk, redan gjort allt för att vi ska kunna vandra i gudomlig hälsa. Gud håller inte tillbaka helandet. När Han sände Jesus så sände Han allt Han har. Jesu verk på korset täcker in alla sjukdomar och krämpor. Det finns ingen sjukdom som Jesus inte redan har betalat priset för!

Istället för att se Gud som problemet; att Han kanske visserligen vill bota vissa, men inte alla, behöver vi lära oss att bättre samarbeta med Helige Ande, så att fler kan ta emot det helade som Jesus redan har betalat priset för. Vi behöver återupptäcka evangeliet, för kraften till frälsning, helande och befrielse finns i evangeliet (Rom. 1:16). Vi behöver tro rätt om vad Jesus har gjort för oss. Vi behöver förstå syndernas förlåtelse och Guds stora kärlek till oss. Tro för helande kommer då att välla fram i våra hjärtan.

Jesus frågade om Han skulle finna tro på jorden vid sin återkomst (se Luk. 18:8). Det var som att Han sa: ”Kommer människor på jorden fortfarande tro att Jag är god, att Jag burit världens sjukdomar på Mig själv, eller kommer de att ha intellektualiserat och rationaliserat bort det övernaturliga och tron på att Jag vill gripa in i människors vardagsliv?”

Jag har bestämt mig att jag vill tillhöra den skara som tror. Om det finns symptom i min kropp som inte överensstämmer med et faktum att jag är helad genom Jesu sår, omtolkar jag inte min teologi baserat på mina omständigheter, utan använder mig istället av Guds ord i Skrifterna för att förändra mina omständigheter. Genom tro och uthållighet får vi vad som är utlovat (Hebr. 6:12).

Kära vän, om du är sjuk idag vill jag säga: Fäst din blick på Jesus. Han förmår göra vad som mänskligt sett inte är möjligt. Han är din Helare. Vila i Honom och koppla med Honom. Stå emot sjukdom i Jesu namn och du ska få uppleva att Han är densamma igår, idag och till evig tid. Kanske får du uppleva Hans vidrörande i din kropp just nu, medan du läser detta budskap!

Facebooktwittermail

Spread the word. Share this post!