Jesus fullbordade lagen

17Tro inte att jag har kommit för att upphäva lagen eller profeterna. Jag har inte kommit för att upphäva utan för att uppfylla. 18Jag säger er sanningen: Innan himmel och jord förgår ska inte en bokstav, inte en prick i lagen förgå, inte förrän allt har skett. 19Därför ska den som upphäver ett av de minsta av dessa bud och lär människorna så kallas minst i himmelriket. Men den som håller dem och lär ut dem, han ska kallas stor i himmelriket. 20För jag säger er: Om inte er rättfärdighet går långt över de skriftlärdas och fariséernas, kommer ni aldrig in i himmelriket. (Matt. 5:17-20)

Jesus sa att Han inte kommit för att ”upphäva” (andra bibelöversättningar säger ”förstöra”) lagen och profeterna, utan för att ”uppfylla” (andra översättningar säger ”fullborda”) dem. Hur ska vi förstå detta i ljuset av att hela det nya testamentet efter Jesu död och uppståndelse, på bibelställe efter bibelställe, visar oss det följande:

  • Ingen kristen är under lagen (Rom. 6:14).
  • Lagen har tagits bort, naglats fast på korset och utplånats (Kol. 2:14, Ef. 2:15).
  • Det är okej att äta griskött och skaldjur, vilket lagen förbjöd (Mar. 7:14-19).
  • Hednakristna skall inte tvingas hålla Mose lag (Apg. kap 15).
  • Paulus, som själv var född jude, deklarerade att han inte var under lagen (1 Kor. 9:20). (Jag poängterar detta därför att det finns många kristna som anser att de Jesus-troende judarna alltjämt är bundna av Mose lag idag.)
  • Gud har upphävt det gamla förbundet, som byggde på Mose lag, och etablerat det nya förbundet (Hebr. 8:13, 10:8-9).

För det första: För att förstå det ovanstående rätt, tror jag att man behöver känna till syftet med att Mose lag gavs. Lagen gavs aldrig så att någon skulle kunna bli rättfärdig, eller få evigt liv, genom den. Lagen gavs för att människorna skulle bli upplysta om att de var syndare, i behov av frälsning (se Rom. 3:19). Jesus kom inte för att upphäva lagens funktion att visa människan att hon är syndig. Han kom för att fullborda det som inte lagen kunde göra: rena våra hjärtan, frälsa oss och göra oss rättfärdiga.

Det var på grund av detta Jesus sa att ”om er rättfärdighet inte går långt över de skriftlärdas och fariséernas, kommer ni aldrig in i himmelriket”. Vad för rättfärdighet talade Jesus om? Den rättfärdighet vi får som en gåva, av nåd genom tro på Honom. Jesu egen rättfärdighet går långt utöver den rättfärdighet de skriftlärda och fariséerna – den ”religiösa eliten” på att hålla varje prick i Mose lag – hade.

Lagen kunde bara modifiera människors beteende på utsidan, men kunde aldrig rena dem på insidan. Men det var just detta som Jesus gjorde och därmed kan man säga att Han uppfyllde lagen. Han förändrade oss, inifrån och ut, på ett sätt som lagen aldrig lyckades åstadkomma (Rom. 8:3).

För det andra: Man måste förstå vad Jesus sade i ljuset av att lagen och profeterna, från början till slutet, vittnar om Jesus själv och den nya ordning, det nya förbund, Han kom för att införa. Jesus förklarade för Emmaus-vandrarna att samtliga gammaltestamentliga skrifter pekar på Honom (Luk. 24:27).

När Paulus i Romarbrevet talar om att evangeliet uppenbarar en rättfärdighet som inte är kopplad till att vi hållit lagen, frågar han sig därefter retoriskt: ”Har vi därmed upphävt lagen? Nej, vi upprätthåller lagen” (Rom. 3:31). Paulus går vidare med att förklara att lagen visar oss att Abraham förklarades rättfärdig genom tro, inte genom laggärningar, samt att lagen förutsäger att tiden skall komma då också hedningarna genom tron ska få tillträde till Gud. Paulus poäng i Romarbrevet var alltså att lagen själv vittnar om att den bara skulle gälla under en begränsad tidsperiod. Detta i avvaktan på att en annan tidsålder skulle träda ikraft, i vilken människor skulle kunna relatera till Gud baserat på nåd och tro, istället för baserat på hur duktiga de varit på att hålla lagen.

I och med lagen och profeterna vittnar om Jesus och att det nya förbundet en dag skulle ersätta Mose lag och det gamla förbundet, kom Jesus inte för att gå emot lagen, utan helt enkelt för att uppfylla det som hela lagen och profeterna förutsagt.

Trots att Gud har ersatt det gamla förbundet med det nya och trots att vi nu inte längre är under lagen, är hela det gamla testamentet ändå inspirerat av Gud och att betrakta som ”helig skrift”. Lagen och profeterna är en del av vår bibel och jag säger absolut inte att vi bör sluta läsa det gamla testamentet. Vad jag säger är att hela det gamla testamentet måste uttolkas genom uppenbarelsen om Jesu fullbordade verk och det nya förbundet. Vi ser i Apostlagärningarna att de första lärjungarna, av naturliga skäl då det nya testamentet ännu inte existerade, använde sig av lagen och profeterna för att predika Jesus. Så bör också vi använda oss av det gamla testamentet idag.

Det gamla testamentet ger oss inte bara den historiska beskrivningen om hur människan skapades, och vad som hände innan Jesus kom. Dessutom finns där undervisning om livet i Kristus och profetiska förutsägelser om vad som kommer att ske i framtiden. Jesus är själv garanten för att allt som står skrivet kommer att uppfyllas (i den mån Han inte redan uppfyllt det genom sin död och uppståndelse). Detta eftersom Han kommer att regera som Konungarnas konung på jorden och eftersom skrifterna ytterst handlar om Honom. Alla Guds löften har fått sitt ”ja och amen” i Kristus (2 Kor. 1:20). I och med att hela det gamla testamentet vittnar om Jesus, går Jesus inte emot lagen. Han är i själva verket uppfyllelsen av allt som står skrivet!

För det tredje: Jesus tog straffet på sig för våra synder och därmed uppfyllde Han, en gång för alla, lagens krav på att synd måste bestraffas. Han levde ett helt rättfärdigt liv och kunde därför ta vår plats. När Han på korset utbrast: ”det är fullbordat”, så hade Han fullbordat lagen. På grund av detta rämnade förlåten i templet mitt itu, varefter vägen till det allra heligaste öppnades upp för alla människor på jorden. Eftersom Jesus fullbordade lagen, naglade fast den på korset och tog bort den, är vi inte bundna av Mose lag idag.

Om Jesus inte har fullbordat lagen, är vi idag skyldiga att hålla varje bokstav och prick i den (!). Vi bör då omedelbart avskaffa våra söndagsgudstjänster och börja fira sabbat på lördagar, precis som det judiska folket. Vi får också sluta upp med att äta korv med bröd, om korven innehåller griskött. De dagar vi kunde njuta av skaldjur som räkor, kräftor eller hummer är då räknade. Vi får inte heller bära kläder med två olika typer av material samtidigt. Vi måste också återuppta praktiserande av djuroffer och alla de olika reningsritualer som lagen föreskriver. De hedniska (dvs. icke-judiska) folkslagen är i så fall fortfarande att betrakta som ”orena”, utan tillgång till Gud. Om varje prick i lagen gäller för oss som lever i det nya förbundet, bör helt enkelt alla kristna konvertera tillbaka till judendomen, men jag tror vi är överens om att detta varken är vad bibeln säger, eller vad Jesus menade.

Om vi nu inte är skyldiga att följa varje bokstav och prick i lagen – vad menade då Jesus när Han sade att den som upphäver ”det minsta av dessa bud” och lär folk så, ska kallas ”den minste i himmelriket”? Sammanhanget indikerar att Jesus åsyftade personer som säger att det nu är fritt fram att synda, mörda, begå äktenskapsbrott och leva precis hur som helst, eftersom vi inte är under lagen. På flera ställen i det nya testamentet finns det belägg för att vissa människor (förmodligen de s.k. ”gnostikerna”) perverterade nådens evangelium genom att undervisa på detta heretiska sätt.

Vad innebär det att vi ”inte är under lagen”? Helt enkelt att vi i det nya förbundet inte lever i ett prestationsbaserat förhållande med Gud. Vårt förhållande med Gud är istället grundat på Guds villkorslösa kärlek. Det faktum att vi inte är under Mose lag, betyder inte att det nu är ”fritt fram att synda”. Tvärtom. Vi lever nu i kärlekens lag (Joh. 13:34). På grund av att Gud, genom Jesus Kristus, har älskat oss först, kan vi nu älska Gud och våra människor. Vandrar vi i en medvetenhet om Guds kärlek till oss, kommer vi inte gå ut och leva ett liv i synd. Vi kommer istället att leva mer rättfärdigt än vad som någonsin var möjligt under lagen, eftersom Gud har skrivit sin lag i våra hjärtan och Jesus själv bor i oss genom den Helige Ande.

Facebooktwittermail

Spread the word. Share this post!