Skapelsens slutmål: Gud skall bli allt i alla

Vad är meningen med livet? Varför skapade Gud människan? Mitt standardsvar på dessa frågor är att syftet med allt – utifrån Guds perspektiv gentemot människan – är kärlek. Gud skapade människan till att bli villkorslöst älskad av Honom, så att hon som en respons kunde älska Gud, och sina medmänniskor tillbaka.

Men om kärleken är alltings syfte – vad är då alltings (och också kärlekens) slutmål? Genom tider och släktled hade Guds yttersta syfte med skapelsen endast varit föremål för spekulation. Men Paulus gav oss den sista pusselbiten till pusslet, så att vi inte längre behöver undra över saken.

Nyckeln till att förstå detta mysterium är att tolka bibeln utifrån uppenbarelsen om Jesu fullbordade verk. Denna uppenbarelse gavs på ett särskilt sätt till Paulus, som fick uppdraget av Gud att ”fullborda Guds Ord”:

”Dess tjänare har jag blivit genom det uppdrag som Gud gav mig för er skull: att överallt predika Guds ord” (Kol. 1:25) (Reformationsbibeln, och NKJ:s översättning säger att uppdraget var att fullborda Guds ord).

Kunskapen om Gud i Bibelns heliga skrifter var alltså inte fullständig förrän Paulus fick en uppenbarelse direkt från Kristus (se Gal. 1:12) om följdverkningarna av korset och uppståndelsen. I och med att Paulus genom sin undervisning och sina skrifter fullbordade Guds ord, är den Paulinska uppenbarelsen en nyckel till att vi på rätt sätt ska kunna förstå resten av Skriften.

I 1 Korintierbrevets 15 kapitel, redogör Paulus för skapelsens slutmål:

21 Eftersom döden kom genom en människa, kom också de dödas uppståndelse genom en människa. 22 Liksom alla dör i Adam, så ska också alla göras levande i Kristus. 23 Men var och en i sin ordning: Kristus som förstlingen och därefter, när han kommer, de som tillhör honom. 24 Sedan kommer slutet, när han överlämnar riket åt Gud Fadern sedan han gjort slut på varje välde, varje makt och kraft. 25 Han måste regera tills han har lagt alla fiender under sina fötter. 26 Som den sista fienden berövas döden sin makt, 27 för allt har han lagt under hans fötter. Men när det sägs att allt är lagt under honom gäller det självklart inte Gud som har lagt allt under Kristus. 28 Och när allt blivit lagt under honom, då ska Sonen själv underordna sig den som har lagt allt under honom, så att Gud blir allt i alla. (1 Kor. 15:21-28)

I vers 22 är Paulus glasklar över att precis liksom alla dog genom Adam kommer alla också att göras levande genom Kristus. Att alla människor ”dog” genom Adam råder det ingen debatt om inom kristna kretsar. Vi har alla syndat och gått miste om härligheten från Gud. Men att alla på samma sätt skall göras levande genom Kristus, är långt ifrån allmänt accepterat. Denna vers är en mycket stark indikation på att alla – till sist – kommer att säga ja till Jesus.

Av vers 23 framgår dock att detta kommer att ske i en viss ordning: Först ska Jesus komma tillbaka och hämta sina troende, dvs. de som tillhör Honom vid Hans återkomst till jorden.

I verserna 24-25 förklaras att Jesus därefter kommer att inleda en process som kommer att utmynna i att alla som varit fientligt inställda mot Honom kommer att komma över på Hans sida. Kristus skall regera tills Han lagt alla fiender under sina fötter och gjort slut på varje välde, makt och kraft. Allt skall läggas under Hans fötter. Hur allt ska läggas under Kristus vet vi inte till fullo svaret på. Kanske kommer detta för de mest hårdnackade att ske genom eldsjöns renande bad. Till sist kommer hur som helst inga fiender till Kristus att finnas kvar.

Enligt vers 26 kommer den sista fienden –  döden – till sist också att berövas sin makt. Detta innebär förmodligen att de som har dött utan att säga ja till Jesus då har omvänt sig och tagit emot Honom. (Kom ihåg vers 22, att alla människor dog genom Adams syndafall. Nu skall dock döden berövas sin makt. Detta torde innebära att den andliga separation mellan Gud och människan som kom genom Adam, nu slutligen omintetgörs, genom att alla har tagit emot Honom som är Livet personifierad – Jesus Kristus.)

När detta är ett faktum har vi kommit fram till samma punkt som Paulus talar om i Filipperbrevet, när han säger att alla ska böja sig för Jesus och bekänna Honom som Herre – i himlen, på jorden, och under jorden:

10 för att i Jesu namn alla knän ska böjas, i himlen och på jorden och under jorden, 11 och alla tungor bekänna att Jesus Kristus är Herren, Gud Fadern till ära. (Fil. 2:10-11)

Efter detta – dvs efter att alla tungor har bekänt Jesus som Herre – kommer det som är hela skapelsens slutmål att inträffa: Jesus, som fått allt underlagt sig själv, kommer att underordna sig Fadern så att Gud kan bli ”allt i alla” (1 Kor. 15:24, 28).

Du kanske tänker: Kan detta verkligen stämma? Kommer alla människor verkligen att vara inkluderade? Om det verkligen är sant att varje knä ska böjas och varje tunga bekänna Jesus som Herre – i himlen, på jorden och under jorden – så måste detta bli slutsatsen. Om ”alla” verkligen ”dog” genom Adams synd och ”alla” verkligen ska göras levande genom Kristus – måste ”alla” också rimligen betyda alla.

När detta sker så har allting som blev korrumperat och förstört i och med syndafallet slutligen blivit utraderat. Alla människor har vid det laget kommit i harmoni med Skaparen och Skapelsen. Guds visar sig vara den ultimata Segraren. Guds kärlek, som alltid består (1 Kor. 13:13) och som sträcker sig bortom all kunskap och allt mänskligt förstånd (Ef. 3:19), kommer då att vara uppenbar för alla.

Exakt hur livet i denna ”allt i alla-era” kommer att vara, kan vi bara fantisera om med bibelns hjälp. Detta är till stor del fortfarande ett mysterium. Det finns dock många bibelställen som indikerar att det kommer att bli alldeles underbart.

Vi har alla ett val. Antingen kan vi samarbeta med skapelsens slutmål, eller så kan vi motarbeta det. Idag kan du se till att du är en medarbetare, istället för en fiende, till Guds ultimata plan och syfte. Du kan idag välja att göra vad miljontals människor över hela världen redan har gjort: Lägg ner din egen stolthet, självrättfärdighet och dina egna ansträngningar. Besluta dig att bara förtrösta på Jesus Kristus, att Han dog för dina synder och uppstod från de döda. Bekänn Honom som din Herre. Du blir då ”född på nytt” genom att den Helige Ande flyttar in i ditt hjärta och tar sin boning i dig. Från denna stund är du ett Guds barn – helt och fullt inkluderad i Guds familj.

Facebooktwittermail

Spread the word. Share this post!