Straffar Gud oss när vi syndar?

Kung David, i bibeln kallad ”en man efter Guds hjärta”, är på många sätt en förebild för oss; inte minst med tanke på hans djupa gudsfruktan, innerliga gudsrelation och stora hängivenhet. Historier från Davids liv brukar ofta återges som gammaltestamentliga exempel på Guds nåd gentemot oss idag.

Men i Andra Samuelsbokens 24:e kapitel läser vi en märklig historia. Guds vrede upptändes mot Israels folk, och på grund av detta eggade Gud Kung David till att genomföra en stor folkräkning. Motivet för David var troligen att få veta hur många vapenföra män som kunde försvara landet i krig. Men enligt en föreskrift i Mose lag, var varje person som registrerades i folkräkningen tvungen att betala en lösensumma för sig själv, för att inte drabbas av Guds dom (2 Mos. 30:11-16), vilket uppenbarligen inte skedde i detta fall. Enligt detta skriftställe, eggade Gud upp David så att han räknade folket, så att Gud sedan skulle få tillfälle att straffa folket på grund av att David hade brutit mot Mose lag(!).

I parallellstället, i Första Krönikeboken kapitel 21, står att det var djävulen – inte Gud – som eggade upp David att genomföra folkräkningen. Syftet med denna undervisning är inte att reda ut huruvida det var Gud eller djävulen (eller båda) som fick David att räkna landets invånare, även om detta givetvis är ett viktigt ämne i sig självt. Frågan jag vill ta upp är: Straffar Gud oss idag för våra synder på samma sätt som i det gamla testamentet?

I fallet med folkräkningen ser vi att Gud gav David tre alternativa straff att välja mellan:

  • Hungersnöd i 3 år.
  • Att David skulle tvingas på flykt från sina fiender under 3 månader.
  • Att pest skulle drabba landet under 3 dagar.

David valde det sistnämnda, med följden att 70.000 människor (!) förlorade livet.

Ett annat exempel på hur Gud bestraffade synd från Davids liv, inträffade i samband med att han syndat med Bat-Seba. Du känner säkert till historien. På grund av vad David hade gjort, dog deras gemensamma barn, och det framgår klart och tydligt att barnet fick dö på grund av Davids synd.

Ett tredje exempel på Guds bestraffning från Davids liv, inträffade när David skulle flytta förbundsarken till Jerusalem. Arken transporterades på en kärra som drogs av oxar. Oxarna råkade snubbla till under transporten, och när Ussa grep tag i arken för att stödja upp den, slog Gud honom så att han dog. Gud gjorde detta därför att det enligt Mose lag bara var prästerna och leviterna som fick handskas med förbundsarken.

Men handlar Gud på samma sätt gentemot oss som lever efter korset? De flesta är nog överens om att det är en skillnad, men många kristna tror ändå att Gud fortfarande straffar oss när vi syndar idag.

Innan jag svarar på denna fråga vill jag poängtera det följande: I Sverige har vi ett ordspråk som säger att ”synden straffar sig själv” och detta är absolut sant. Om jag går ut och rånar en bank, finns det givetvis en god chans att jag åker fast och hamnar i fängelse. Behandlar jag andra människor illa, kommer detta i slutändan sannolikt leda till förödande konsekvenser även för mig själv. Synd leder till negativa konsekvenser – ingen tvekan om detta – och vi bör göra allt för att undvika att synda. Men detta innebär inte nödvändigtvis att det är Gud som straffar oss när vi felar och syndar.

I Jesaja kapitel 54 hittar vi svaret. Kom ihåg att Jesaja 54 kommer precis efter Jesaja kapitel 53, som är en profetisk beskrivning på hur Jesus en dag skulle dö för mänsklighetens synd på korset. Jesaja kapitel 54 beskriver följdverkningarna för oss idag, på grund av vad som hände i kapitel 53.

8Då min vrede vällde fram, dolde jag ett ögonblick mitt ansikte för dig, men med evig nåd vill jag nu förbarma mig över dig, säger Herren, din återlöser. 9Jag skall göra som vid Noas flod. Liksom jag svor att Noas flod inte mer skulle komma över jorden, så svär jag att inte mer vredgas på dig eller bestraffa dig. 10Om än bergen viker bort och höjderna vacklar, så skall min nåd inte vika från dig och mitt fridsförbund inte vackla, säger Herren, din förbarmade. (Jes. 54:8-10)

Vi ser i vers 8 att Guds nåd – på grund av vad Jesus gjorde för oss på korset – är evig, dvs. oföränderlig och konstant. Vad är evig nåd? Att vi i evighet får favör från Gud som vi inte själva gjort oss förtjänta av. I vers 9 ser vi att Gud lovar att Han inte mer ska bli arg på eller bestraffa oss. I vers 10 ser vi hur länge detta löfte varar: Även om bergen viker undan och upphör att existera, skall Guds fridsförbund inte vackla. Vilket fridsförbund talas det om? Det nya förbundet, som etablerades genom att Jesus dog för våra synder på korset.

Vi har ju fortfarande gott om berg och höjder i Sverige, men om självaste Kebnekaise, och alla andra berg, skulle jämnas till marken, ändrar detta inte på Guds löfte om att aldrig mer bli arg på eller bestraffa oss igen. Varför? Därför att Jesus tog allt straff på sig! I Jesaja kapitel 53 läser vi: 

”Straffet var lagt på Honom så att vi skulle få frid”. (Jes. 53:5)

På grund av vad Jesus gjorde för oss på korset, på grund av att vi nu har ett fridsförbund, det nya förbundet, kan vi idag vara förvissade om att Guds eviga nåd strömmar mot oss – även i de stunder vi inte förtjänat det. Gud straffar oss inte längre idag för att straffet lades på Jesus!

Detta är goda nyheter, som inte gör att vi springer ut och syndar mer för att vi nu vet att Gud inte längre straffar oss. Nej, istället gör detta att vi älskar Gud mer, eftersom vi inser hur mycket Han älskar oss! I stället för att vi springa bort ifrån Gud när vi syndat, springer vi rakt till Honom, för att vi vet att Han alltid tar emot oss med sina öppna armar!

Facebooktwittermail

Spread the word. Share this post!