Måste allt vara perfekt i våra liv för att Gud ska sända väckelse?

5 Inte så att vi av oss själva kan tänka ut saker på egen hand, utan vår förmåga kommer från Gud. Han har gett oss förmåga att vara tjänare åt ett nytt förbund, som inte är bokstavens utan Andens. Bokstaven dödar, men Anden ger liv. (2 Kor. 3:5-6)

För några år sedan deltog jag i ett ekumeniskt bönemöte för Sverige. En av de ledande pastorerna steg upp på plattformen och pratade om vikten av att vi måste omvända oss från alla våra synder för att Gud ska komma med väckelse över landet. Han hänvisade till Josuas 7:e kapitel i det gamla testamentet om Akans synd. Akan hade tagit undan en del av krigsbytet från Jeriko och gömt det för sin egen räkning, vilket gick tvärtemot Guds direkta befallning. På grund av Akans synd, förlorade Israels barn det första slaget mot staden Ai. Pastorns poäng var att en enda individs synd – och inget indikerar at Akan tillhörde ledarna bland folket – ledde till att hela folket förlorade slaget. Slutsatsen pastorn ville få fram var att en enda individs synd bland de troende idag kan hindra väckelsen från att komma. 

Men är denna historia från det gamla testamentet en korrekt bild på hur väckelse fungerar idag? Stämmer pastorns utläggning med evangeliet och det nya förbundet? Definitivt inte! Om villkoret för att Gud ska komma med väckelse är att alla troende måste ha omvänt sig från alla sina synder, och leva 100 procent rätt hela tiden, kommer vi aldrig någonsin att komma i närheten av att få se väckelse. Om villkoret är att du eller jag ska vara helt perfekta för att Gud ska kunna använda oss, så kommer vi aldrig att kunna bli använda av Gud. Det finns bara en enda person som har varit kvalificerad att tjäna Gud – Jesus Kristus, som var helt utan synd. Alla vi andra är hopplöst okvalificerade i oss själva. En av de främsta ledarna i det nya testamentet, aposteln Jakob, sa: 

”Vi begår alla många fel…”  (Jak. 3:2)

Vi behöver dock inte misströsta! Genom Jesu död på korset försonade Gud hela världen med själv – och tillräknar inte längre världen dess synder (2 Kor. 5:19)! När vi tar emot Jesus som vår Herre, får vi del av Jesu rättfärdighet som en gåva. Jesus tog vår synd så att vi skulle få Hans egen rättfärdighet! 

”Med ett enda offer har han för all framtid fullkomnat dem som helgas.” (Hebr. 10:14)

Genom Jesu offer på korset har den troende blivit ”fullkomnad” för all framtid! Vi är kvalificerade – i all framtid – på grund av vad Jesus har gjort för oss!

Inte sällan får vi höra att väckelse bara kan komma till Sverige om alla troende i Kristi kropp är eniga. Den person i det nya testamentet som var mest använd av Gud för evangeliets spridning var med största sannolikhet aposteln Paulus. Notera att Paulus och Barnabas kom i konflikt med varandra i Apostlagärningarna angående om Markus skulle få följa med på deras missionsresa (se Apg. 15:36-41). Konflikten blev så allvarlig att de i osämja skildes åt. Här var det inte ”Andens enhet genom fridens band” som rådde minsann! Senare ser vi att Paulus (i Kol. 4:10 och 2 Tim. 4:11) talar väl om Markus och hänvisar till honom som en viktig medarbetare, vilket troligen är en indikation på att Barnabas hade haft rätt och Paulus fel. Men oenigheten mellan Paulus och Barnabas – och Paulus förmodade missbedömning av Markus – hindrade inte Gud från att fortsätta att använda Paulus varhelst han drog fram och delade evangeliet!

Studerar vi nya testamentet så upptäcker vi att Gud använde sig av ofullkomliga människor, för att nå ut till en ofullkomlig värld, med evangeliet. Väckelsen kom som ett resultat av att de troende frimodigt gick ut och predikade de goda nyheterna om Jesu försoningsdöd och uppståndelse ifrån de döda. Redan inom det första århundradet hade man nått ut med evangeliet till hela den då kända världen (Kol. 1:23, Apg. 17:6).

Det fungerar på samma sätt idag. Vill vi se väckelse behöver vi själva först förstå det sanna evangeliet och sedan dela med oss av det till andra. För att detta ska kunna ske på ett effektivt sätt krävs en omskolning av Kristi kropp. Lagiskhet och blandningen av sanningar från det gamla och det nya förbundet måste skalas bort från vår presentation av evangeliet, så att bara nådens evangelium och det nya förbundet återstår. 

Facebooktwittermail

Spread the word. Share this post!